Włocławskie dzieje Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego

Wielkość późniejszego Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego kształtowała się  najpierw w cieniu włocławskiej katedry. Przybył tutaj w ostatnich dniach sierpnia 1917r.  Został przyjęty do Liceum im. Piusa X, które było faktycznie  Niższym Seminarium Duchownym. Szkołę tą zakończy maturą w 1920r., aby następnie podjąć naukę w Wyższym Seminarium Duchownym. Już w tym okresie na osobie młodego Stefana Wyszyńskiego wycisnęły swoje znamię takie wybitne osobowości Kościoła Włocławskiego jak wielce zasłużony rektor Seminarium Włocławskiego ks. infułat Stanisław Chodyński, czy młody jeszcze ks. Antoni Bogdański.

Już w czasie, gdy podjął naukę w WSD w  ujawniła się u młodego kleryka choroba płuc. Ona spowodowała, że nie przyjął święceń kapłańskich razem ze swoimi kolegami. Jej nawrót był przyczyną, że musiał przerwać rekolekcje przed święceniami i oddać się w ręce lekarzy, a potem wyjechać na rekonwalescencję do  Lichenia.

Przypadek to , czy zrządzenie Opatrzności, że z tego już wówczas szeroko znanego miejsca szczególnej łaski Bożej, za przyczyną Matki Bożej Licheńskiej udał się na święcenia kapłańskie, których udzielił mu 3 sierpnia 1924r. Ówczesny sufragan włocławski bp Wojciech Owczarek w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocławskiej. Okres studiów w seminarium to właściwa formacja kapłańska, ale także zapowiedź przyszłej działalności publicystycznej. Jako kleryk już 1921r.  Został współredaktorem kleryckiego pisma  „Przedświt”, w którym zamieszczał swoje pierwsze artykuły.

Jako zaś ksiądz od 1924r do 1925r, tj. od czasu skierowania go na studia do Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, oprócz zajęć wikariusza katedry, pełnił obowiązki redaktora dziennika „Słowo Kujawskie”, prowadząc stałą pozycję             „ Z życia katolickiego”, a także zamieszczając artykuły, które zapowiadały główny nurt jego przyszłych zainteresowań kwestią społeczną i obroną polskiej racji stanu.

Środowisko lubelskie nie było mu całkiem obce, bowiem rektorem był wówczas ks. Józef Kruszyński z Włocławka. Ponadto z rodzimej diecezji wywodził się też Wielki Kanclerz KUL , biskup lubelski Marian Fulman.

Nie mniej ważnym od studiów było spotkanie z ks. Władysławem Korniłowiczem, który w tym czasie pełnił obowiązki dyrektora konwiktu księży studentów. Wywarł on znaczny wpływ na ukształtowanie osobowości młodego kapłana, a więzi przyjaźni wówczas  zadzierzgnięte przetrwały przez długie lata.

Po rocznym wikariacie w Przedczu, od września 1931r przebywał stale we Włocławku, najpierw jako wikariusz katedralny, a potem profesor Seminarium Włocławskiego, redaktor naczelny „Ateneum Kapłańskiego”, oraz  pełniąc jeszcze inne, zlecone  mu przez ordynariusza włocławskiego prace. Nie obca też była mu działalność w „Akcji Katolickiej”, czemu bardziej zaczął się oddawać pod koniec okresu międzywojennego.

Działalność ks. Wyszyńskiego dostrzeżona została nie tylko w diecezji, ale i całej Polsce. Dlatego w 1938r został członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski.

Okres działalności społecznej został przerwany przez wybuch II wojny światowej. I znowu przypadek czy zrządzenie Opatrzności sprawiły, że biskup Michał Kozal nakazał ks.  Wyszyńskiemu opuszczenie  Włocławka, na klika dni przed aresztowaniem jego i pozostałych w seminarium księży profesorów i alumnów.

Po latach wspominał prymas Wyszyński osobę ks Antoniego Bogdańskiego, który nie tylko podczas wykładów powiedział, że  nadejdą czasy wielkich cierpień na duchowieństwo polskie, ale wezwawszy ks. Wyszyńskiego do Skulska, gdzie był proboszcze, będąc już właściwie na łożu śmierci, radził mu się przygotować do ciężkiej i odpowiedzialnej drogi, która w życiu go czeka.

Zatem lata włocławskie dobrze przygotowały osobę przyszłego prymasa do czekających go zadań. Dopełnieniem  tego będzie okres okupacji hitlerowskiej. Świadomość, że był poszukiwany przez władze niemieckie, współpraca z ks. Korniłowiczem w Laskach, współpraca z Armią Krajową, gdzie był kapelanem

i przeżycia z okresu Powstania Warszawskiego, gdzie jako kapelan szpitala powstańczego w Laskach, pod pseudonimem RADWAN III, niósł duchową i moralną pociechę powstańcom, patrząc jednocześnie na Warszawę, która konała dosłownie na oczach „przyjaciół” stojących przecież po drugiej stronie Wisły- dopełniły dzieła dojrzewania do rzeczy wielkich.

Po zakończeniu wojny, jako jeden z pierwszych kapłanów, wrócił do swojej diecezji i swojego miasta. Z uwagi na to, że gmach seminarium nie nadawał się do rozpoczęcia w nim wykładów zorganizował naukę dla zgłaszających się kleryków    w Lubrańcu. Jednocześnie usilnie starał się o uporządkowanie gmachu we Włocławku, tak iż od maja 1945r. Kolejno wszystkie kursy seminaryjne mogły uczyć się we Włocławku.

Dawny redaktor kilku pism rozumiał szczególną rolę prasy katolickiej w nowych warunkach, dlatego starał się o wydanie czasopisma diecezjalnego. Dnia 2 września 1945r. wyszedł pod jego redakcją pierwszy numer tygodnika dla rodzin katolickich pod nazwą „Ład Boży”, w którym zamieszczał swoje artykuły poświęcone głównie sprawom rodziny i wychowania. Czynił starania o wznowienie miesięcznika „Ateneum Kapłańskie”. Ukazywały się jego artykuły w pismach kościelnych, mówiące przede wszystkim o roli rodziny w społeczeństwie, oraz książka „Duch pracy ludzkiej”, owoc jego przemyśleń nad encyklikami społecznymi ostatnich papieży i kontaktów osobistych ze światem robotniczym. Wśród tych zajęć  gdy był tak potrzebnym we Włocławku, zwłaszcza w seminarium, do którego nie powrócili jeszcze z wojennej tułaczki księża profesorowie, otrzymał przekazaną mu przez prymasa Hlonda wiadomość, że wolą Ojca Świętego jest, aby objął osieroconą przez śmierć biskupa Mariana Fulmana diecezję lubelską.

Przekonany przez wielu, że „Ojcu Świętemu się nie odmawia” przyjął nominację papieską i po święceniach biskupich, których udzielił mu na Jasnej Górze dnia 12 maja 1946r August Hlond w towarzystwie biskupa włocławskiej katedry Karola Radońskiego i sufragana częstochowskiego, ale z diecezji  włocławskiej się wywodzącego Stanisława Czajki.

Pożegnał swoją macierzystą diecezję i ukochany Włocławek, aby stać się  pasterzem diecezji lubelskiej, a wkrótce metropolitą gnieźnieńsko – warszawskim         i Prymasem Polski.

Warto przytoczyć słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II: ” Nie byłoby takiego Prymasa i Męża stanu, jakim okazał się Prymas Kardynał Stefan Wyszyński, gdyby nie było okresu włocławskiego z jego doświadczeniem i nauką”.

 

Eugeniusz Mańkowski