V Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym

„Duchowość Dalekiego Wschodu a Chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja?”

W Toruniu w auli Centrum Dialogu Jana Pawła II (Pl. S. Frelichowskiego 1) w dniach 12-14 listopada 2013 r. – niejako na zakończenie Roku Wiary – odbyło się kolejne już, ponieważ V Toruńskie Sympozjum poświę-cone Alternatywnym Ruchom Religijnym. Tym razem koncentrowało się ono wokół ruchów religijnych i parareligijnych, które wywodzą się z religii i duchowości Dalekiego Wschodu, a które są obecne w naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym. Nosiło ono tytuł Duchowość Dalekiego Wschodu a Chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja? Głównymi organizatorami sympozjum byli: Wydział Teologiczny UMK w Toruniu i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, pozostałymi współorganizatorami były następujące instytucje: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi i Instytut Ks. Piotra Skargi oraz PCh24.pl; Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Toruniu; Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia; Centrum Badań nad Mniejszościami Religijnymi w Toruniu, Samorząd Studencki Wydziału Teologicznego UMK. Podczas obrad sympozjalnych liczni referenci zastanawiali się, na ile idee pochodzące z hinduizmu, dżinizmu, sikhizmu, buddyzmu, konfucjanizmu, taoizmu, szintoizmu itd. zaznaczają swą obecność w cywilizacji zachodniej (chrześcijańskiej). Rozważania dotyczyły nie tyle „mgławicowych” koncepcji nurtu New Age, ile raczej chodziło o krytyczne spojrzenie na kwestie związane z praktykami i wpływami azjatyckich duchowości na ludzi Zachodu, na ich poglądy antropologiczne, mentalność oraz postrzeganie świata ducho-wego i religijnego. W sposób naukowy przyglądano się różnicy między medytacjami, terapiami, modlitwami i tzw. życiem religijnym, które proponują emisariusze z Dalekiego Wschodu a – częstokroć zapomnianym – bogactwem medytacji i modlitwy chrześcijańskiej. Ukazywano m.in. problem przystawalności  an-tropologii/teologii i metod modlitwy Wschodu do uniwersum tradycji chrześcijańskiej oraz zagrożeń, jakie niesie ze sobą – związane z indyferentyzmem wielu Europejczyków – pomieszanie pojęć w tej materii.
Te naukowe poszukiwania zainspirowane zostały m.in. wytycznymi i wskazaniami zawartymi w tzw. Raporcie Watykańskim z 1986 r. (Sekty albo nowe ruchy religijne. Wyzwanie duszpasterskie Raport watkański, Watykański Sekretariat Jedności Chrześcijan, Sekretariat dla Niechrześcijan, Sekretariat dla Niewierzących, Papieska Rada do spraw Kultury, Rzym, 1986 r.) . Dokument ten w 6 rozdziale (Zagadnienia do dalszych studiów i badań) wymienia obszary, na których winny koncentrować się badania, jakie można prowadzić w odniesieniu do alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych (dalej: arr) i innych tego typu zjawisk wywodzących się z religii Dalekiego Wschodu. Oto te obszary:
1. Studia o charakterze teologicznym
2. Studia interdyscyplinarne
3. Studia psychologiczne i pastoralne
4. Sekty a rodzina
5. Kobiety w sektach
6. Adaptacja kulturowa i inkulturacja sekt oraz ich ewolucja w różnych kontekstach kulturowych i religij-nych.
7. Studium ruchów młodzieżowych.
8. Wolność religijna w odniesieniu do sekt – aspekty etyczne, prawne i teologiczne.
9. Obraz sekt w opinii publicznej i wpływ opinii publicznej na sekty  .

Niejako przedsmakiem referatów sympozjalnych był otwierający popularny wykład Roberta Tekielego redaktora i publicysty niezależnego pt. Zagrożenia duchowe pochodzące ze Wschodu we współczesnej kulturze Zachodniej (m.in. reinkarnacja, joga, sztuki walki, medytacja), który został wygłoszony wieczorem pierwszego dnia sympozjum. Po wykładzie odbyła się dyskusja.
Sympozjum oficjalnie otworzył w dniu następnym (13.XI) Dziekan Wydziału Teologicznego UMK – ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki, który przywitał referentów i innych uczestników tego przedsięwzięcia naukowego oraz dokonał krótkiego wprowadzenia do jego problematyki. Głos zabrali także: ks. prof. dr hab. Jan Perszon – Kierownik Naukowy sympozjum i Piotr Hoffmman – Przewodniczący Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Toruniu.
Pierwszej sesji przewodniczył ks. dr hab. Piotr Roszak z Zakładu Teologii Fundamentalnej i Religiologii Wydziału Teologicznego UMK, a podczas niej swoje referaty przedstawili: prof. dr hab. Viara Mald-jieva z Instytutu Filologii Słowiańskiej UMK (Językowe świadectwa wpływów azjatyckiej duchowości na współczesnego Europejczyka); ks. prof. dr hab. Jan Perszon z Zakładu Teologii Fundamentalnej i Religiologii Wydziału Teologicznego (dalej: WT) UMK (Różaniec – kontynuacja Modlitwy Jezusowej Wschodu); ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski z Katedry Historii Duchowości Instytutu Teologii Duchowości WT KUL (Znaczenie i rola medytacji w poznaniu i formacji duchowej człowieka); O. prof. dr hab. Adam Sobczyk MSF z Zakładu Teologii Duchowości WT UMK (Medytacja chrześcijańska według Hansa Ursa von Balthasara. Specyfika, metoda, różnice i możliwości integracji z medytacją niechrześcijańską); ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski z Katedry Teologii Duchowości Katolickiej Instytutu Teologii Duchowości WT KUL (Doświadczenie duchowe podstawą medytacji chrześcijańskiej); ks. dr Andrzej Wańka z Katedry Teologii Fundamentalnej WT Uniwersytetu Szczecińskiego (Wschodnie inspiracje zachodniego ezoteryzmu) oraz dr Krzysztof Pilarz z Zakładu Pedagogiki Pastoralnej WT UMK (Synkretyzm antropologiczny a wychowanie chrześcijańskie).
Drugą sesję prowadził dr Piotr Chrzczonowicz z Wydziału Prawa i Administracji UMK, gdzie referaty zaprezentowali: mgr Łukasz Kamiński z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Problem relatywizmu etycznego i wyjścia poza dobro i zło w filozofii buddyzmu zen); Stanisław Chłościński prezes Stowarzyszenia „Wyzwoleni” z Poznania (Religie Wschodu – zakazany owoc, czy na pewno? Stosunek Towarzystwa Strażnica a postawa jej członków wobec: buddyzmu, hinduizmu i jogi – na podstawie materiałów źródłowych: czasopism i wydawnictw tej organizacji); ks. prof. dr hab. Andrzej Zwo-liński z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego JP2 w Krakowie (Reinkarnacja, jako alter-natywne wirtualne życie); mgr Anna Łobaczewska przewodnicząca Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki (da-lej: RORiJ) („Przywrócić życiu”. Świadectwo uwikłania w Misję Czajtanii – Instytut Wiedzy o Tożsamości); ks. dr Bolesław Karcz z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie (Wpływ idei reinkarnacji na koncepcje wychowania w rodzinie) oraz ks. dr Stanisław Radoń także z Wydziału Nauk Społecznych, UP JPII (Uważność medytacyjna – naukowe wyzwanie do dialogu religijnego).
Przewodnictwo nad trzecią sesją objął ks. prof. dr hab. Jan Perszon, a podczas niej swoje referaty wygłosili: dr hab. Iwona Massaka z Katedry Hermeneutyki Polityki Wydziału Politologii i Studiów Między-narodowych (dalej: WPiSM) UMK (Anarchistyczno-heterodoksyjny wymiar tołstoizmu); dr Dariusz Hryciuk z Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji w Lublinie (Charakterystyka i zasięg oddziaływania grupy kultycznej o charakterze hinduistycznym „Misja Czajtanii”); Siostra B.A. Michaela Pawlik OP z RORiJ (Wpływ Wschodu na duchowość Zachodu); ponownie dr Dariusz Hryciuk (Dalekowschodnie wątki w produkcjach filmowych i ich wpływ na postawy i przekonania młodzieży); Maciej Angutek, (Syndrom tężyczki wywoływanej hiperwentylacją w medytacyjnych praktykach oddechowych – referat przygotowany wspólnie z dr Dorotą Angutek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego – nieobecną na sympozjum); dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk z Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu (Ideał edukacyjny w „Edukacji Idealnej”. Program wprowadzania Medytacji Transcendentalnej (TM) w polskich szkołach) i Patryk Gacka reprezentujący Zespół Prawa Międzynarodowego „Ius Gentium” na Wydziale Prawa i Administracji UW (Status prawny sekt w PRL-u i III RP. Omówienie metodą porównawczą), a także po raz drugi Siostra B.A. Michaela Pawlik OP (Polityczne podłoże ekspansji hinduizmu na cywilizację Zachodu).
Niestety zabrakło tu przewidzianego w programie sympozjum – z powodu nieobecności referenta – wystąpienia ks. prof. Jána Šafina z Katedry Historii Kościoła i Bizantynologii Wydziału Teologii Prawo-sławnej Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie na Słowacji (Vnímanie času v kresťanskej a orientalnej filozofii a historiozofia – Postrzeganie czasu w filozofii chrześcijańskiej i orientalnej oraz w historiozofii). Podobnie – z tej samej przyczyny – zabrakło także referatu bp prof. dr hab. Andrzeja Siemieniewskiego z Instytutu Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (Jak medytować po chrześcijańsku?). Na koniec tej sesji odbyła się dyskusja.
W kolejnym dniu obrad (14.XI) animatorem sympozjum był także ks. prof. dr hab. Jan Perszon. Przedstawiono tego dnia następujące referaty: prof. dr hab. Robert T. Ptaszek z Katedry Teorii Religii i Al-ternatywnych Ruchów Religijnych KUL (O mylących schematach i groźnych nieporozumieniach będących rezultatem odwoływania się przez przedstawicieli zachodniej kultury do tak zwanej „Duchowości Wschodu”); ks. prof. dr hab. Leonard Fic z Instytutu Dialogu Kultury i Religii UKSW (Medytacja Wschodu, jako wyzwanie dla chrześcijaństwa); O. prof. dr hab. M. Celestyn Paczkowski OFM z Zakładu Patrologii i Anty-ku Chrześcijańskiego WT UMK (Czym  jest duchowość chrześcijańskiego Wschodu?); prof. dr hab. Paweł Sajdek z Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL (Spotkanie z cywilizacją Indii – za-grożenie czy szansa?); po raz trzeci S. B.A. Michaela Pawlik OP (Akomodacja religii Wschodu na Zacho-dzie); Joanna Zabłudowska z Dominikańskiego Centrum Informacji o NRR i Sektach w Gdańsku (Iluzje fałszywych mędrców w filmie „Dawid chce odlecieć” (reż. David Sieveking) jako pomoc medialna w roze-znaniu destrukcyjnej duchowości Wschodu); mgr lic. Arkadiusz Król z Instytutu Ekumenicznego KUL (Re-ligie Dalekiego Wschodu w dialogu ze współczesnym chrześcijaństwem w świetle nauczania Kościoła kato-lickiego); mgr Alicja Stańco z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WPiSM UMK (Aum Shin-rikyo (Aleph) – wschodnia myśl realizowana zachodnią przemocą): mgr Milena Marciniak z Instytutu Filo-zofii UMK, (Wzajemne przenikanie się wątków buddyjskich i chrześcijańskich w filozofii człowieka Artura Schopenhauera); mgr Anna Gładkowska z UPJPII w Krakowie (Przeszkody na drodze dialogu międzyreli-gijnego i zasady jego owocnej realizacji w nauczaniu Benedykta XVI „apostoła dialogu i pokoju”); mgr Natalia Stala z Katedry Religioznawstwa i Filozofii Wschodu Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Czy joga jest terapią?): mgr Maciej K. Grzywacz z WPiSM UMK (International relations and religion. Seeking for sacred-profane equilibrium); po raz drugi mgr lic. Arkadiusz Król (Dzia-łalność” Misji Czajtanii” na przykładzie województwa lubelskiego) oraz mgr Michał Płóciennik, UPJPII w Krakowie (Z-chrystianizowany zen czy z-zenizowane chrześcijaństwo? Analiza krytyczna propozycji bene-dyktyna i mistrza zen Willigisa Jägera), a także mgr Agata Kłocińska z Zakładu Filozofii Religii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (Cud a zjawiska niezwykłe. Istotne różnice pomiędzy koncepcją bud-dyjską a chrześcijańską).
Trzy zaplanowane wystąpienia nie odbyły się z powodu absencji referentów: bp prof. dr hab. An-drzeja Siemieniewskiego (Współczesna medytacja monologiczna); dr Moniki Wojtkowiak z Zakładu Profi-laktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Poradnictwo w zakresie sekt i nrr o proweniencji wschodniej – działania pomocowe i naprawcze – postulaty, oczekiwania, możliwości i ograniczenia) oraz red. dr Borisa Rakovskýego, redaktora naczelnego czasopisma „Rozmer” ze Słowacji (Spiritualita hinduismu a jego wplyw na zachodnju cywilizacju – Duchowość hinduizmu i jej wpływ na zachodnią cywilizację).

Zaprezentowane na sympozjum referaty posiadały wysokie walory poznawcze, inspirowały do dyskusji i rozmów kuluarowych. Warto wspomnieć, że planowane jest opublikowanie wygłoszonych referatów w postaci książkowej.

Ireneusz Kamiński

Zobacz Fotorelację…

 


NA SYMPOZJUM M.IN. GŁOS ZABIORĄ:

Robert Tekieli to jedna z najbardziej nietuzinkowych postaci polskich mediów. Znawca tematyki New Age i współczesnych zagrożeń duchowych, dziennikarz, publicysta, współzałożyciel pisma literacko-kulturalnego „bruLion”, były przewodniczący Rady Nadzorczej TVP, felietonista „Gazety Polskiej”, redaktor: NewAge.info.pl. Autor wielu książek związanymi z ideologią New Age lub filozofią Wschodu: Homeopatia, Techno, akido, amulety, Harry Potter, Metoda Silvy, Tai Czi, Egzorcyzmy i opętania, Zmanipuluję Cię kochanie.
W pewnym okresie swojego życia zafascynowany był magią, okultyzmem oraz technikami rozszerzania świadomości i umysłu. Przeżył głębokie nawrócenie, które, jak twierdzi, uratowało mu życie. Będzie opowiadał o swoim życiu i zagrożeniach duchowych.

Bp. prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski – teolog, biskup pomocniczy wrocławski. Kierownik Katedry Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Rekolekcjonista związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym. W latach 1994-2006 sprawował funkcję asystenta kościelnego młodzieżowych ruchów i stowarzyszeń religijnych, m.in. Katolickiej Wspólnoty „Hallelu Jah” we Wrocławiu, należącej do ruchu charyzmatycznego. W episkopacie jest delegatem ds. Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” oraz ds. Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Za swoją dewizę biskup Siemieniewski przyjął słowa z Pisma świętego: Bóg jest miłością (Deus caritas est).
Autor wielu publikacji zwiazanych z duchowością, medytacją, m.in.: Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka, Między sektą, herezją a Odnową, Na skale czy na piasku? Katolicy a Biblia, Wiele ścieżek na różne szczyty: mistyka religii, Ochrzczeni w jednym Duchu. Perspektywy integracji mistycyzmu pentekostalnego z duchowością katolicką, Dary duchowe w dawnych wiekach Kościoła, Nowe narodzenie w dawnych wiekach Kościoła, Stwórca i ewolucja stworzenia, Skąd się wziął świat? Historyczne lekcje duchowości scjentystycznej.

Michaela Pawlik – dominikanka i socjolog. Pracowała społecznie w Indiach, jako misjonarz (1967-1980), gdzie była pielęgniarką i nauczała chrześcijaństwa. Ukończyła tam 5-letnie studia socjologiczne na Uniwersytecie Karnatak w Dharwad w stanie Karnataka – posiada naukowy tytuł bakałarza. W Polsce wstąpiła do sióstr dominikanek, a także wykładała higienę tropikalną na UKSW.
Niekwestionowana znawczyni neohinduizmu (religii, społeczeństwa i kultury), dzięki studiom i doświadczeniu zdobytemu podczas 13-letniego pobytu w Indiach, gdzie mogła z bliska obserwować zalety i wady cywilizacji hinduskiej. Była jednym z pierwszych polskich autorów poruszających problem niebezpieczeństwa sekt. Jest autorką ponad 10 książek i wielu artykułów popularyzujących wspomniane tematy. W związku z jej oddaną służbą społeczną wytaczano jej procesy sądowe, a nawet grożono śmiercią w celu wywarcia presji, by zaprzestała krytyki sekt hinduskich i budyjskich (Niewygodny Świadek. Siostrze Michaeli grożono śmiercią, Drogami Sekt i Kultów 1999, nr 1, s. 6-7. Jest także katechetką Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ), który skupia osoby pokrzywdzone przez sekty i zajmuje się udzielaniem im pomocy .
Według niej obecnie religia, kultura i cywilizacja Zachodu narażona jest na destrukcyjne wpływy sekt i ideologii pochodzenia hinduistycznego i buddyjskiego.


PROGRAM

WTOREK   12.11.2013   (dzień I)

19.00 – 21.00

red. Robert Tekieli, Redaktor i publicysta niezależny

Zagrożenia duchowe pochodzące ze Wschodu we współczesnej kulturze Zachodniej (m.in. reinkarnacja, joga, sztuki walki, medytacja)

Dyskusja

ŚRODA   13.11.2013   (dzień II)

9.00 – otwarcie Konferencji

9.15-9.35 – prof. dr hab. Viara Maldjieva, Instytut Filologii Słowiańskiej, UMK

Językowe świadectwa wpływów azjatyckiej duchowości na współczesnego Europejczyka

9.35-9.55 – ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Zakład Teologii Fundamentalnej i Religiologii, UMK

Różaniec – kontynuacja Modlitwy Jezusowej Wschodu

9.55-10.15 – ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski, Instytut Teologii Duchowości, KUL

Znaczenie i rola medytacji w poznaniu i formacji duchowej człowieka

10.15-10.35 – O. prof. dr hab. Adam Sobczyk MSF, Zakład Teologii Duchowości, Wydział Teologiczny UMK

Medytacja chrześcijańska według Hansa Ursa von Balthasara.

Specyfika, metoda, różnice i możliwości integracji z medytacją niechrześcijańską

10.35-10.55 – ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, Instytut Teologii Duchowości, KUL

Doświadczenie duchowe podstawą medytacji chrześcijańskiej

10.55-11.15 – ks. dr Andrzej Wańka, Katedra Teologii Fundamentalnej, Uniwersytet Szczeciński

Wschodnie inspiracje zachodniego ezoteryzmu

15-11.25 – dr Krzysztof Pilarz, Zakład Pedagogiki Pastoralnej, UMK

Synkretyzm antropologiczny a wychowanie chrześcijańskie

11.25-9.35 – mgr Łukasz Kamiński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Problem relatywizmu etycznego i wyjścia poza dobro i zło w filozofii buddyzmu zen

11.35-11.55   przerwa kawowa I

11.55-12.15 – Stanisław Chłościński – prezes; Estera Czernik – asystent, Stowarzyszenie „Wyzwoleni” Poznań

Religie Wschodu – zakazany owoc, czy na pewno? Stosunek Towarzystwa Strażnica a postawa jej członków wobec: buddyzmu, hinduizmu i jogi – na podstawie materiałów źródłowych: czasopism i wydawnictw tej organizacji

12.15-12.35 – ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński, Wydział Nauk Społecznych, UP JP2 w Krakowie

Reinkarnacja jako alternatywne wirtualne życie

12.35-12.55 – mgr Anna Łobaczewska, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ)

„Przywrócić życiu”. Świadectwo uwikłania w Misję Czajtanii – Instytut Wiedzy o Tożsamości

12-55-13.15 – ks. dr Bolesław Karcz, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski JP2 w Krakowie

Wpływ idei reinkarnacji na koncepcje wychowania w rodzinie

13.15-13.35 – ks. dr Stanisław Radoń, Wydział Nauk Społecznych, UP JP2 w Krakowie

Uważność medytacyjna – naukowe wyzwanie do dialogu religijnego

13.35-13.50 – dr hab. Iwona Massaka, Katedra Hermeneutyki Polityki, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Anarchistyczno-heterodoksyjny wymiar tołstoizmu

13.50-14.50   przerwa II

14.50-15.05 – dr Dariusz Hryciuk, Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji (CPP) w Lublinie

Charakterystyka i zasięg oddziaływania grupy kultycznej o charakterze hinduistycznym „Misja Czajtanii”

15.05-15.45 – S. B.A. Michaela Pawlik OP, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ)

Wpływ Wschodu na duchowość Zachodu

15.45-16.00 – dr Dariusz Hryciuk, Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji (CPP) w Lublinie

Dalekowschodnie wątki w produkcjach filmowych i ich wpływ na postawy i przekonania młodzieży

16.00-16.25 – dr Dorota Angutek, Maciej Angutek, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski

Syndrom tężyczki wywoływanej hiperwentylacją w medytacyjnych praktykach oddechowych

16.25-16.45 – ks. prof. Ján Šafin, Katedra Historii Kościoła i Bizantynologii, Wydział Teologii Prawosławnej, Preszowski Uniwersytet w Preszowie, Słowacja

Vnímanie času v kresťanskej a orientalnej filozofii a historiozofia (Postrzeganie czasu w filozofii chrześcijańskiej i orientalnej oraz w historiozofii)

16.45-17.05 – dr Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu

Ideał edukacyjny w  „Edukacji Idealnej”. Program wprowadzania Medytacji Transcendentalnej (TM) w polskich szkołach

17.05-17.20 – Patryk Gacka, Zespół Prawa Międzynarodowego „Ius Gentium”, Wydział Prawa i Administracji UW

Status prawny sekt w PRL-u i III RP. Omówienie metoda porównawczą

17.20-17.40   przerwa kawowa  III

17.40-19.00 – S. B.A. Michaela Pawlik OP, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ)

Polityczne podłoże ekspansji hinduizmu na cywilizację Zachodu

19.00-21.00 – bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, Instytut Teologii Duchowości, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Jak medytować po chrześcijańsku?

Dyskusja

CZWARTEK   14.11.2013 (dzień III)

9.00-9.20

prof. dr hab. Robert T. Ptaszek, Katedra Teorii Religii i Alternatywnych Ruchów Religijnych, KUL

O mylących schematach i groźnych nieporozumieniach będących rezultatem odwoływania się przez przedstawicieli zachodniej kultury do tak zwanej „Duchowości Wschodu”

9.20-9.40 – ks. prof. dr hab. Leonard Fic, Instytut Dialogu Kultury i Religii, UKSW

Medytacja Wschodu jako wyzwanie dla chrześcijaństwa

9.40-10.00 – O. prof. dr hab. M. Celestyn Paczkowski OFM, Zakład Patrologii i Antyku Chrześcijańskiego, UMK

Czym  jest duchowość chrześcijańskiego Wschodu?

10.00-10.20 – prof. dr hab. Paweł Sajdek, Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, KUL

Spotkanie z cywilizacją Indii – zagrożenie czy szansa?

10.20-10.50 – bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, Instytut Teologii Duchowości, PWT we Wrocławiu

Współczesna medytacja monologiczna

10.50-11.25 – S. B.A. Michaela Pawlik OP, Ruch Obrony Rodziny i Jednostki (RORiJ)

Akomodacja religii Wschodu na Zachodzie

11.25-11.45  przerwa kawowa IV

11.45-12.00 – dr Monika Wojtkowiak, Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach

Poradnictwo w zakresie sekt i nrr o proweniencji wschodniej – działania pomocowe i naprawcze – postulaty, oczekiwania, możliwości i ograniczenia

12.00-12.25 – Joanna Zabłudowska, Gdańskie Centrum Informacji o NRR i Sektach
Iluzje fałszywych mędrców w filmie „David chce odlecieć” (reż. David Sieveking) jako pomoc medialna w rozeznaniu destrukcyjnej duchowości Wschodu

12.25-12.35 – red. dr Boris Rakovský, Redaktor Naczelny czasopiama Rozmer, Słowacja

Spiritualita hinduismu a jego wplyw na zachodnju cywilizacju

(Duchowość hinduizmu i jej wpływ na zachodnią cywilizację)

12.35-12.45 – mgr lic. Arkadiusz Król, Instytut Ekumeniczny, KUL

Religie Dalekiego Wschodu w dialogu ze współczesnym chrześcijaństwem w świetle nauczania Kościoła katolickiego

12.45-12.55 – mgr Alicja Stańco, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

Aum Shinrikyō (Aleph) – wschodnia myśl realizowana zachodnią przemocą

12.55-13.05 – mgr Milena Marciniak, Instytut Filozofii UMK

Wzajemne przenikanie się wątków buddyjskich i chrześcijańskich w filozofii człowieka Artura Schopenhauera

13.05-13.15 – mgr Anna Gładkowska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Przeszkody na drodze dialogu międzyreligijnego i zasady jego owocnej realizacji w nauczaniu Benedykta XVI „apostoła dialogu i pokoju”

13.15-13.25 – mgr Natalia Stala, Katedra Religioznawstwa i Filozofii Wschodu, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Czy joga jest terapią?

13.25-13.35 – mgr Maciej K. Grzywacz, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK

International relations and religion. Seeking for sacred-profane equilibrium

13.35-13.45 – mgr lic. Arkadiusz Król, Instytut Ekumeniczny, KUL

Działalność” Misji Czaitanii” na przykładzie województwa lubelskiego

13.45-13.55 – mgr Michał Płóciennik, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Z-chrystianizowany zen czy z-zenizowane chrześcijaństwo? Analiza krytyczna propozycji banedyktyna i mistrza zen Willigisa Jägera

13.55-14.05- mgr Agata Kłocińska, Zakładu Filozofii Religii, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Cud a zjawiska niezwykłe. Istotne różnice pomiędzy koncepcją buddyjską a chrześcijańską

14.05-15.00 przerwa V

Dyskusja i zakończenie