STATUT
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA

„ CIVITAS CHRISTIANA”

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§1

 1. Organizacja nosi nazwę: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zwana dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 4. Stowarzyszenie jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych w rozumieniu kan. 299 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§2

 1. Stowarzyszenie jest formacyjno-edukacyjną organizacją, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 380), zrzeszającą katolików świeckich.
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
 3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania terenowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: Oddziałów Okręgowych oraz Oddziałów. Stowarzyszenie ma prawo powoływania innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, służących realizacji celów Stowarzyszenia, działających na podstawie regulaminu nadanego przez organ powołujący taką jednostkę organizacyjną.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji.
 5. Zgodnie z kan. 317 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego Krajowy Asystent Kościelny Stowarzyszenia jest zatwierdzany przez Konferencję Episkopatu Polski, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, po uprzedniej zgodzie jego przełożonego na pięcioletnią kadencję, z możliwością sprawowania funkcji przez kolejne kadencje.
 6. Asystenci diecezjalni mogą być zatwierdzani dla danej diecezji przez właściwego biskupa diecezjalnego, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli na terenie danej diecezji istnieją struktury Stowarzyszenia. Kadencja asystentów diecezjalnych trwa pięć lat, z możliwością sprawowania funkcji przez kolejne kadencje.

§3

 1. Stowarzyszenie posiada sztandar oraz emblemat organizacyjny, na którym znajduje się fragment Drzwi Gnieźnieńskich oraz napis CIVITAS CHRISTIANA.
 2. Znak graficzny emblematu zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§4

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu
o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową,
a w szczególności:

 • ochrona życia i godności człowieka, rodziny i Narodu oraz troska
  o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju,
 • przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa,
 • kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej.

§5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • pracę formacyjną i edukacyjną w zgodzie z nauczaniem społecznym Kościoła,
 • umacnianie i budowanie tożsamości narodowej oraz stałą troskę
  o rozwój kultury ojczystej,
 • wpływanie na kształt polityki społecznej państwa poprzez podejmowanie
  i wspieranie inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz rodziny, zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 • promowanie idei samorządności i działań służących rozwojowi wspólnot lokalnych i regionalnych,
 • współpracę z samorządem terytorialnym w sferze realizacji jego zadań własnych, zgodnych z programem Stowarzyszenia,
 • realizację zadań należących do sfery pożytku publicznego zgodnych
  z celami Stowarzyszenia,
 • współpracę z parafiami w zakresie ewangelizacji życia społecznego
  i kulturalnego we wspólnotach lokalnych,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach,
 • pracę z młodzieżą oraz pracę z rodziną, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, wydawniczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz pomocowej

§6

 1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe
  i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom
  i organizacjom społecznym zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia oraz członkom Stowarzyszenia.
 2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1 należy do kompetencji Walnego Zebrania.
 3. Wnioskowanie w sprawach wyróżnień i odznak należy do kompetencji Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Zarządów Oddziałów Okręgowych.
 4. Nadawanie wyróżnień i odznak należy do kompetencji Zarządu.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§7

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy, katolicy, mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które utożsamiają się z celami Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

§8

 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Oddziału Okręgowego właściwego dla Oddziału, do którego kandydat zamierza przynależeć, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej przez dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Rady Nadzorczej od uchwały Zarządu Oddziału Okręgowego o przyjęciu danego kandydata do Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o tej uchwale. Uchwała Rady Nadzorczej, podjęta w tej sprawie, jest ostateczna.

§9

 1. Członek Stowarzyszenia posiada:
 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
  1. Członek Stowarzyszenia jest obowiązany:
 • przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 • brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz regularnie płacić składki członkowskie.

§10

 1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie z listy członków Stowarzyszenia. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z dniem podjęcia przez Zarząd Oddziału Okręgowego uchwały, o której mowa w ust. 2. W przypadku, gdy postanowienia Statutu przewidują możliwość odwołania się od uchwały Zarządu Oddziału Okręgowego w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z dniem podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 3, podtrzymującej decyzję Zarządu Oddziału Okręgowego o skreśleniu członka. Jeżeli odwołanie od uchwały Zarządu Oddziału Okręgowego nie zostało złożone przez uprawnionego członka w terminie, o którym mowa w ust. 3, skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z dniem upływu tego terminu.
 2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Oddziału Okręgowego w następujących przypadkach:
  • rezygnacji z członkostwa, złożonej przez członka na piśmie,
  • zalegania przez członka z opłatą składek za okres co najmniej 12 miesięcy,
  • śmierci członka,
  • nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
  • prowadzenia działalności sprzecznej z niniejszym Statutem,
  • popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
  • innych ważnych powodów godzących w dobre imię Stowarzyszenia.
 3. Od uchwał Zarządu Oddziału Okręgowego w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, 4, 5, 6 i 7, członek Stowarzyszenia może odwołać się do Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej informacji
  o skreśleniu go z listy członków Stowarzyszenia. Uchwała Rady Nadzorczej, podjęta w tej sprawie, jest ostateczna.
 4. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia oraz o podjęciu uchwały o skreśleniu z listy członków Zarząd Oddziału Okręgowego, powiadamia w terminie do 14 dni Zarząd Stowarzyszenia. W terminie 14 dni Rada Nadzorcza powiadamia Zarząd Stowarzyszenia o treści rozstrzygnięcia podjętego po wniesieniu odwołania zgodnie z ust. 3 niniejszego § 10 oraz zgodnie z ust. 2 w § 8.
 5. Jeżeli członek Stowarzyszenia w dniu skreślenia z listy członków pełnił funkcję we władzach Stowarzyszenia, władzach Oddziału Okręgowego lub we władzach Oddziału, jego mandat wygasa z dniem skreślenia z listy członków.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 1. Postanowienia Ogólne

§11

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd.

§12

  1. Członkami władz Stowarzyszenia mogą być jedynie członkowie Stowarzyszenia.
  2. Wyboru delegatów na Walne Zebranie, członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§13

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia, na którym odbywa się głosowanie.

 1. Walne Zebranie

§14

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebrania są:
 • zwyczajne,
 1. Walne Zebranie odbywa się z udziałem wszystkich członków, jeżeli Stowarzyszenie liczy nie więcej niż 200 członków. W przypadku wyższej liczby członków, Walne Zebranie odbywa się z udziałem delegatów.
 2. Delegaci wybierani są w wyborach przeprowadzonych przez każdy Oddział Okręgowy w liczbie określonej przez Walne Zebranie w uchwale, o której mowa w § 15 pkt 4, jednak nie mniejszej niż jeden delegat z każdego Oddziału Okręgowego i nie większej niż 4 delegatów z każdego Oddziału Okręgowego. Delegat musi być członkiem Stowarzyszenia, może być wybrany w Oddziale Okręgowym, którego nie jest członkiem i może być wybrany tylko z jednego Oddziału Okręgowego. Wybory delegatów odbywają się na mocy postanowień niniejszego paragrafu; do wyboru delegatów nie mają zastosowania postanowienia dotyczące Walnych Zebrań Oddziałów Okręgowych oraz Walnych Zebrań Oddziałów.
 3. Wybory delegatów odbywają się w poszczególnych Oddziałach Okręgowych w terminie wskazanym w uchwale Zarządu, o której mowa w ust. 12, nie krótszym niż 30 dni od dnia podjęcia tej uchwały. Delegaci wybierani są przez elektorów wybranych w Oddziałach w liczbie i na zasadach, określonych uchwałą danego Zarządu Oddziału Okręgowego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.
 4. Wybory elektorów odbywają się w terminach umożliwiających dokonanie w terminie wyboru delegatów, jednak nie później niż 7 dni przed planowanym terminem wyborów delegatów.
 5. Członkowie Stowarzyszenia zawiadamiani są o terminach wyborów elektorów za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską lub doręczonych za potwierdzeniem odbioru przez osobę pełnoletnią, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem wyborów elektorów. Zawiadomienie może być wysłane członkowi Stowarzyszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 6. Delegaci wybierani są na wspólną (łączną) kadencję, która rozpoczyna się w dniu, w którym następuje otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania, a kończy się z dniem poprzedzającym dzień, w którym następuje otwarcie posiedzenia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zebrania z udziałem nowych delegatów.
 7. Mandat delegata wygasa:
  • z dniem upływu kadencji,
  • wskutek śmierci,
  • wskutek rezygnacji z pełnienia funkcji delegata,
  • wskutek utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
  • w przypadkach, o których mowa w ust. 10 poniżej.
 8. Na pisemny wniosek podpisany przez połowę członków Stowarzyszenia Zarząd ogłasza wybory nowych delegatów oraz zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie z ich udziałem. Mandat dotychczasowych delegatów wygasa z dniem otwarcia posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z udziałem nowych delegatów. Nowi delegaci pełnią swoją funkcję od dnia, w którym następuje otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, do dnia zakończenia kadencji tj. do dnia poprzedzającego dzień, w którym następuje otwarcie posiedzenia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 9. W razie wygaśnięcia mandatu delegata w przypadkach, o których mowa w ust. 9 pkt 2 – 4, Zarząd w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu ogłasza wybory uzupełniające w Oddziale Okręgowym, w którym był wybrany delegat, którego mandat wygasł. Nowo wybrany delegat w wyborach uzupełniających pełni swoją funkcję od dnia wyboru do dnia zakończenia kadencji tj. do dnia poprzedzającego dzień, w którym następuje otwarcie posiedzenia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania. Wybory przeprowadzane są z zastosowaniem postanowień niniejszego paragrafu. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Oddział Okręgowy, w którym był wybrany delegat nie istnieje, odbywają się w Oddziale Okręgowym obejmującym swoim działaniem obszar terytorialny Oddziału Okręgowego, z którego wybrany był delegat, którego mandat wygasł. Jeżeli obszar terytorialny Oddziału Okręgowego, z którego wybrany był delegat, którego mandat wygasł, w dacie ogłoszenia wyborów uzupełniających obejmuje więcej niż jeden Oddział Okręgowy, wszystkie te Oddziały Okręgowe wybierają jednego wspólnego delegata. Wybory wspólnego delegata przeprowadzane są z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu z tym zastrzeżeniem, że kompetencje Zarządu Oddziału Okręgowego, w szczególności o których mowa w ust. 5 przysługują Zarządowi.
 10. Walne Zebranie jest zwoływane uchwałą Zarządu, która ustala porządek obrad Walnego Zebrania oraz wskazuje termin jego posiedzenia, a w przypadku zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania również termin wyboru delegatów. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie, o którym mowa w 16 ust. 1 lub w § 16 ust. 5, Walne Zebranie zwołuje Rada Nadzorcza.
 11. Uprawnieni do głosowania podczas Walnego Zebrania są wszyscy członkowie Stowarzyszenia (delegaci).
 12. W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu.

§15

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 • uchwalanie założeń ideowo – programowych i wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
 • uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • uchwalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebrania, w tym określanie liczby delegatów z każdego Oddziału Okręgowego, z zachowaniem zasad wynikających z § 14 ust. 4,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w minionej kadencji,
 • udzielenie absolutorium członkom ustępującej Rady Nadzorczej,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
  i przeznaczenia jego majątku.

§16

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na cztery lata, nie później niż w terminie do 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym upływa 4 lata od dnia odbycia ostatniego Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania są sprawy, wymienione w 15 pkt 1, 3, 5 i 6. Poza sprawami określonymi w zdaniu poprzedzającym przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania mogą być również inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania zgodnie z przepisami prawa lub Statutem.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane i odbywa się co najmniej raz w roku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Rady Nadzorczej,
  • na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia (niezależnie od uprawnienia delegatów, o którym mowa w pkt 4),
  • na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby delegatów (niezależnie od uprawnienia członków, o którym mowa w pkt 3),
  • w przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 10,
  • na wniosek, o którym mowa w § 17 ust. 8 i 9.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd na dzień przypadający nie później niż w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 3 i 4 lub w §17 ust. 8 lub od dnia, w którym zaszła okoliczność, o której mowa w § 16 ust. 4 pkt 5 lub §17 ust. 9.
 6. Członków (delegatów) zawiadamia się o miejscu, terminie
  i porządku obrad:
 • Zwyczajnego Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed jego odbyciem,
 • Nadzwyczajnego Walnego Zebrania co najmniej 7 dni przed jego odbyciem.

 1. Rada Nadzorcza

§17

 1. Rada Nadzorcza jest organem kontroli wewnętrznej.
 2. Rada Nadzorcza kontroluje działalność Stowarzyszenia.
 3. Rada Nadzorcza odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.
 4. Rada Nadzorcza składa się z 3 – 9 członków.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).
 6. Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne Zebranie większością 3/4 ogólnej liczby członków (delegatów).
 7. Wspólna (łączna) kadencja członków Rady Nadzorczej trwa od dnia posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania, na którym zostanie wybrana Rada Nadzorcza do dnia odbycia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zebrania, na którym zostanie wybrana nowa Rada Nadzorcza.
 8. W trakcie kadencji Rada Nadzorcza może wnioskować, aby Walne Zebranie uzupełniło skład Rady Nadzorczej.
 9. Jeżeli w trakcie kadencji Rady Nadzorczej liczba członków będzie niższa niż minimalna liczba członków Rady Nadzorczej przewidziana w Statucie, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
 10. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących) i sekretarza Rady Nadzorczej.
 11. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu, Zarządów Oddziałów Okręgowych oraz Zarządów Oddziałów.
 12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, chyba, że co innego wynika ze Statutu.
 13. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tj. przez indywidualne zbieranie głosów członków w trybie obiegowym). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym nie dotyczy wyborów wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących) i sekretarza Rady Nadzorczej oraz powołania oraz odwołania Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 14. Rozpoczynająca kadencję Rada Nadzorcza, w terminie nie później niż 7 dni od dnia powołania przez Zwyczajne Walne Zebranie odbywa posiedzenie inauguracyjne, na którym powołuje członków nowego Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

§18

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 • czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Stowarzyszenia przez Zarząd, władze Oddziałów Okręgowych, władze Oddziałów
  i członków Stowarzyszenia,
 • przeprowadzanie kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 • prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
 • przyjmowanie od członków Stowarzyszenia skarg i zażaleń, a po zaopiniowaniu przekazanie wniosków właściwym organom Stowarzyszenia,
 • przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 • powołanie i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 • zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia, rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 8 ust. 2 oraz w § 10 ust. 3 Statutu,
 • wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 • zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu (Członków Zarządu) lub całego Zarządu,
 • delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania Członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 • udzielanie absolutorium Członkom Zarządu, w tym Prezesowi przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,
 • zatwierdzanie składów Zarządów Oddziałów Okręgowych i Zarządów Oddziałów oraz zmian w ich składach,
 • podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania w trybie, o którym mowa w § 14 ust. 12 zdanie 2,
 • inne sprawy powierzone Radzie Nadzorczej jako organowi kontroli wewnętrznej postanowieniami Statutu lub przepisami prawa.

§19

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażenie zgody (w formie uchwały) na:

 • powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Okręgowych oraz Oddziałów oraz określenie właściwości terytorialnej Oddziałów Okręgowych i Oddziałów; powoływanie i rozwiązywanie innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, służących realizacji celów Stowarzyszenia, działających na podstawie regulaminu nadanego przez Zarząd,
 • zaciąganie przez Stowarzyszenie zobowiązań (dotyczących pojedynczej transakcji lub transakcji powiązanych zawartych w tym samym roku obrachunkowym lub transakcji z tym samym kontrahentem zawartych w tym samym roku obrachunkowym) o wartości przewyższającej wartość 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), przy czym w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony decyduje wartość brutto zobowiązań w jednym roku obrachunkowym,
 • dokonywanie przez Stowarzyszenie czynności prawnych rozporządzających polegających na rozporządzaniu prawem o wartości przewyższającej 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
 • nabycie, zbycie i objęcie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,
 • przystąpienie do innych osób prawnych, w tym na ustanowienie fundacji,
 • podjęcie decyzji w sprawie przynależności Oddziałów dotychczas skupionych w rozwiązanym Oddziale Okręgowym,
 • przyjęcie regulaminu określającego tryb i zasady przeniesienia członków między Oddziałami,
 • zawieszenie w czynnościach Zarządów Oddziałów Okręgowych oraz Zarządów Oddziałów w trybie, o którym mowa w § 21 ust. 8,
 • skład zarządu komisarycznego, o którym mowa w § 21 ust. 9 i 10,
 • przedłużenie terminu w trybie o którym mowa w § 21 ust. 14.

§20

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku, w tym co najmniej jedno przed upływem 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 2. Zarząd lub co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z otrzymanym wnioskiem, Zarząd zwołuje Radę Nadzorczą.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Dopuszcza się następujące formy zawiadamiania: pocztą elektroniczną, pocztą, faksem, telefonicznie. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno wskazywać datę, miejsce, godzinę oraz proponowany porządek obrad.
 4. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.
 5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 6. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią regulamin.
 1. Zarząd

§21

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 2 – 5 członków, w tym Prezesa Zarządu. Wspólna (łączna) kadencja Zarządu trwa od dnia powołania na posiedzeniu inauguracyjnym Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 17 ust. 14 i kończy się z dniem, w którym odbędzie się posiedzenie inauguracyjne kolejnej Rady Nadzorczej.
 3. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
 4. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu odwoływani są przez Radę Nadzorczą większością 3/4 głosów ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej.
 5. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Zarządów Oddziałów Okręgowych oraz członkami Zarządów Oddziałów.
 6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 7. Do kompetencji Zarządu należy:
  • reprezentowanie oraz prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
  • realizacja uchwalonych przez Walne Zebranie założeń ideowo – programowych, kierunków działalności Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
  • organizowanie i zarządzanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  • sporządzanie i uchwalanie budżetu, uchwalanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
  • powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Okręgowych oraz Oddziałów; powoływanie i rozwiązywanie innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, służących realizacji celów Stowarzyszenia, działających na podstawie regulaminu nadanego przez Zarząd,
  • podejmowanie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania, o której mowa w § 14 ust. 12,
  • uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  • wypełnianie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
 8. Zarząd może zawiesić w czynnościach Zarządy Oddziałów Okręgowych i Zarządy Oddziałów w razie stwierdzenia, że ich działalność jest sprzeczna z założeniami ideowo – programowymi Stowarzyszenia, bądź z niniejszym Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
 9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8, Zarząd powołuje zarząd komisaryczny dla danego Oddziału Okręgowego lub Oddziału.
 10. W przypadku niezatwierdzenia przez Radę Nadzorczą składu Zarządu Oddziału Okręgowego lub zmian w jego składzie, zgodnie z postanowieniami § 18 pkt 14, Zarząd powołuje zarząd komisaryczny dla danego Oddziału Okręgowego.
 11. W przypadku niezatwierdzenia przez Radę Nadzorczą składu Zarządu Oddziału lub zmian w jego składzie, zgodnie z postanowieniami § 18 pkt 14, Zarząd powołuje zarząd komisaryczny do kierowania tym Oddziałem.
 12. Zarządy komisaryczne składają się z 2 – 5 osób i powoływane są spośród członków Stowarzyszenia.
 13. Zarządom komisarycznym, o których mowa w ust. 9 – 11 przysługują wszystkie uprawnienia odpowiednio Zarządu Oddziału Okręgowego lub Zarządu Oddziału, w tym określone w § 8 ust. 1, § 10 ust. 2, § 30, § 32 ust. 1 pkt 3, § 39 oraz § 41 ust. 1 pkt 3. Z dniem powołania zarządu komisarycznego mandaty członków danego Zarządu Oddziału Okręgowego lub Zarządu Oddziału automatycznie wygasają.
 14. Zarząd komisaryczny powołany w przypadkach, o których mowa w ust. 9 – 11, zwołuje Walne Zebranie Oddziału Okręgowego albo Walne Zebranie Oddziału w celu przeprowadzenia wyboru Zarządu Oddziału Okręgowego albo Oddziału na dzień przypadający nie później niż 6 miesięcy od dnia powołania zarządu komisarycznego. Zarząd komisaryczny może wystąpić do Zarządu o przedłużenie terminu, nie dłużej jednak niż o kolejne 6 miesięcy. Przedłużenie terminu przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 15. W sytuacji, o której mowa w ust. 9 – 11 Zarząd zobowiązany jest do złożenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej sprawozdania z czynności podjętych przez Zarząd oraz zarząd komisaryczny.
 16. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa jego regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 17. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, jeżeli tak zdecyduje Walne Zebranie w uchwale ustalającej zasady wynagradzania Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania wymaga większości 2/3 głosów ogólnej liczby członków (delegatów).

§22

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym również zaciąganie zobowiązań finansowych składają łącznie: Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu albo dwóch Członków Zarządu.
 2. Prawa wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia oraz prawa fundatora w powołanych fundacjach na zgromadzeniach wspólników, na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz na posiedzeniach fundatorów wykonują łącznie wszyscy członkowie Zarządu. Do składu organów spółek oraz fundacji innych niż zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy oraz rady fundatorów z ramienia Stowarzyszenia mogą być powoływane osoby spoza Zarządu.

 

Rozdział V
Oddziały Okręgowe i Oddziały

 1. Przepisy ogólne

§23

 1. Członkami Zarządów Oddziałów Okręgowych oraz Zarządów Oddziałów mogą być jedynie członkowie Stowarzyszenia.
 2. Wyboru Zarządu Oddziału Okręgowego dokonuje się spośród członków danego Oddziału Okręgowego w głosowaniu tajnym.
 3. Wyboru Zarządu Oddziału dokonuje się spośród członków danego Oddziału w głosowaniu tajnym.
 4. Uchwały: Walnych Zebrań Oddziałów Okręgowych, Walnych Zebrań Oddziałów, Zarządów Oddziałów Okręgowych oraz Zarządów Oddziałów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia, na którym odbywa się głosowanie.
 5. Zarząd Oddziału Okręgowego może w trakcie kadencji dokooptowywać do swego składu członków w liczbie nieprzekraczającej 1/4 składu wybranego przez Walne Zebranie Oddziału Okręgowego, przy zachowaniu liczby członków Zarządu Oddziału Okręgowego, przewidzianej w Statucie. Zarząd Oddziału Okręgowego dokooptowuje nowych członków w formie uchwały spośród członków danego Oddziału Okręgowego.
 6. Jeżeli mimo dokooptowania nowych członków do Zarządu Oddziału Okręgowego w trybie, o którym mowa w ust. 5, liczba członków Zarządu Oddziału Okręgowego wciąż jest mniejsza niż minimalna liczba członków Zarządu Oddziału Okręgowego przewidziana w Statucie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego w celu uzupełnienia składu Zarządu Oddziału Okręgowego.
 7. Zarząd Oddziału może w trakcie kadencji dokooptowywać do swego składu członków w liczbie nieprzekraczającej 1/4 składu wybranego przez Walne Zebranie Oddziału, przy zachowaniu liczby członków Zarządu Oddziału, przewidzianej w Statucie. Zarząd Oddziału dokooptowuje nowych członków w formie uchwały spośród członków danego Oddziału.
 8. Jeżeli mimo dokooptowania nowych członków do Zarządu Oddziału w trybie, o którym mowa w ust. 7, liczba członków Zarządu Oddziału wciąż jest mniejsza niż minimalna liczba członków Zarządu Oddziału przewidziana w Statucie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału w celu uzupełnienia składu Zarządu Oddziału.
 9. Kadencja członków Zarządu Oddziału Okręgowego oraz Zarządu Oddziału, którzy zostali dokooptowani w trybie, o którym mowa w ust. 5 – 8, kończy się jednocześnie z kadencją pozostałych członków danego Zarządu Oddziału Okręgowego lub Zarządu Oddziału tj. wraz z wyborem nowego Zarządu Oddziału Okręgowego lub Zarządu Oddziału na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału Okręgowego.
 10. Członkowie Zarządów Oddziałów Okręgowych mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, jeżeli tak zdecyduje Walne Zebranie Stowarzyszenia w uchwale ustalającej zasady wynagradzania Zarządów Oddziałów Okręgowych. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów ogólnej liczby członków (delegatów).
 11. Członkowie Zarządów Oddziałów mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji, jeżeli tak zdecyduje Walne Zebranie Stowarzyszenia w uchwale ustalającej zasady wynagradzania Zarządów Oddziałów. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów ogólnej liczby członków (delegatów).

Oddziały Okręgowe

§24

 1. Oddziały Okręgowe w drodze uchwały, po konsultacji z biskupem (biskupami) miejsca, powołuje i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia, określając ich właściwość terytorialną.
 2. Do powołania Oddziału Okręgowego wymagana jest liczba co najmniej trzech Oddziałów.
 3. Oddział Okręgowy skupia i koordynuje podległe mu Oddziały.
 4. Oddziały Okręgowe prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez właściwe władze Stowarzyszenia.

§25

Władzami Oddziału Okręgowego są:

 1. Walne Zebranie Oddziału Okręgowego,
 2. Zarząd Oddziału Okręgowego.

§26

 1. Walne Zebranie Oddziału Okręgowego jest najwyższą władzą tego Oddziału Okręgowego. Walne Zebranie Oddziału Okręgowego może być zwyczajne
  i nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Okręgowego. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego zwoływane jest raz na cztery lata w celach wymienionych w ust. 7.
 2. W Walnym Zebraniu Oddziału Okręgowego uczestniczą wszyscy członkowie tego Oddziału Okręgowego, jeżeli liczy on nie więcej niż 70 członków. Jeżeli ich liczba jest wyższa niż 70, Walne Zebranie Oddziału Okręgowego odbywa się z udziałem delegatów wybranych w proporcji i trybie określonym uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego.
 3. Delegaci sprawują swój mandat do czasu zakończenia obrad Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego.
 4. Walne Zebranie Oddziału Okręgowego jest zwoływane uchwałą Zarządu Oddziału Okręgowego, która ustala porządek obrad Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego oraz termin posiedzenia.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).
 6. Uprawnieni do głosowania podczas Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego, zgodnie z ust. 2 są wszyscy członkowie Oddziału Okręgowego (delegaci).
 7. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego należy:
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału Okręgowego,
  • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Okręgowego,
  • uchwalanie kierunków działania Oddziału Okręgowego,
  • wybór członków Zarządu Oddziału Okręgowego, w tym Przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego,
  • podejmowanie uchwał i stanowisk, dotyczących wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego,
  • podejmowanie uchwał w sprawie sposobu realizacji celów i programu Stowarzyszenia przez Oddział Okręgowy.

§27

 1. W Walnym Zebraniu Oddziału Okręgowego uczestniczą:
  • członkowie (delegaci) Oddziału Okręgowego,
  • członkowie ustępujących władz Oddziału Okręgowego,
  • pełnomocnik Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego jest zwoływane przez Zarząd tego Oddziału Okręgowego:
  • z własnej inicjatywy,
  • na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału Okręgowego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego odbywa się w ciągu trzech miesięcy od podjęcia inicjatywy lub daty zgłoszenia wniosku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Okręgowego obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Zarząd Oddziału Okręgowego zawiadamia członków (delegatów) o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania tego Oddziału Okręgowego co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.

§28

 1. Działalnością Oddziału Okręgowego, między zwyczajnymi Walnymi Zebraniami Oddziału Okręgowego, kieruje Zarząd Oddziału Okręgowego, składający się z 4 – 11 członków. Kadencja członków Zarządu Oddziału Okręgowego trwa do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego.
 2. Zarząd Oddziału Okręgowego dokonuje wyboru 1 – 2 wiceprzewodniczących
  i sekretarza Zarządu Oddziału Okręgowego.

§29

 1. Składy Zarządów Oddziałów Okręgowych i zmiany w ich składach wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
 2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego, wygaśnięcia jego mandatu z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 5 lub śmierci, Zarząd Oddziału Okręgowego wybiera spośród członków Zarządu Oddziału Okręgowego Przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego.
 3. Wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 2 Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego pełni swoją funkcję do końca kadencji tj. do wyboru nowego Zarządu Oddziału Okręgowego na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału Okręgowego.
 4. Ustępujący Przewodniczący pozostaje nadal członkiem Zarządu Oddziału Okręgowego.

§30

Do zakresu działania Zarządów Oddziałów Okręgowych należy w szczególności:

 • realizacja celów i programu Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego,
 • realizacja kierunków i zadań określonych przez Walne Zebranie Oddziału Okręgowego,
 • organizowanie działalności Stowarzyszenia w ramach Oddziału Okręgowego,
 • przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia w ramach Oddziału znajdującego się w obrębie danego Oddziału Okręgowego,
 • podejmowanie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego, zawierającej porządek obrad oraz tryb i zasady wyboru delegatów.

§31

 1. Posiedzenia Zarządów Oddziałów Okręgowych odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządów Oddziałów Okręgowych określają regulaminy uchwalone przez te zarządy.

§32

 1. Oddział Okręgowy może być rozwiązany w następujących wypadkach:
 • spadku liczby członków poniżej 45 lub liczby Oddziałów poniżej 3,
 • wniosku Walnego Zebrania Oddziału Okręgowego w formie uchwały powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
 • wniosku Zarządu Oddziału Okręgowego,
 • nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu i nierealizowania uchwał władz Stowarzyszenia.
 1. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Okręgowego podejmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Po rozwiązaniu Oddziału Okręgowego, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w sprawie przynależności Oddziałów dotychczas skupionych w rozwiązanym Oddziale Okręgowym.
 1. Oddziały

§33

 1. Oddziały w drodze uchwały, po konsultacji z biskupem (biskupami) miejsca, powołuje i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia, określając ich właściwość terytorialną.
 2. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 15 członków, zamieszkałych lub pracujących na terenie działania Oddziału.
 3. Przynależność członka Stowarzyszenia do danego Oddziału wynika z jego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy według wyboru członka. Członek Stowarzyszenia przynależy do Oddziału, którego siedziba znajduje się w miejscowości, w której członek Stowarzyszenia mieszka lub pracuje albo którego siedziba znajduje się w miejscowości położonej najbliżej miejscowości, w której członek Stowarzyszenia mieszka lub pracuje. Można być członkiem tylko jednego Oddziału.
 4. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, które były decydujące dla przynależności do danego Oddziału, członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku
  o przeniesienie go do innego Oddziału, właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania lub miejsce pracy.
 5. Szczegółowy tryb i zasady przeniesienia członków określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Oddziały prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez właściwe władze Stowarzyszenia oraz władze Oddziału Okręgowego.

§34

Władzami Oddziału są:

 • Walne Zebranie Oddziału,
 • Zarząd Oddziału.

§35

  1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą tego Oddziału. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd Oddziału. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest raz na cztery lata w celach wymienionych w ust. 6.
  2. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą członkowie tego Oddziału.
  3. Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane uchwałą Zarządu Oddziału, która ustala porządek obrad Walnego Zebrania oraz wskazuje termin posiedzenia.
  4. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
  5. Uprawnieni do głosowania podczas Walnego Zebrania Oddziału, zgodnie
   z ust. 2, są wszyscy członkowie Oddziału.
  6. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 • uchwalanie kierunków działania Oddziału,
 • wybór członków Zarządu Oddziału, w tym Przewodniczącego Zarządu Oddziału,
 • podejmowanie uchwał i stanowisk, dotyczących wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie Walnego Zebrania Oddziału,
 • podejmowanie uchwał w sprawie sposobu realizacji celów i programu Stowarzyszenia przez Oddział.

§36

 1. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:
 • członkowie Oddziału,
 • członkowie ustępujących władz Oddziału,
 • pełnomocnik Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału:

1) z własnej inicjatywy,

2) na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału odbywa się w ciągu trzech miesięcy od podjęcia inicjatywy lub daty zgłoszenia wniosku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Zarząd Oddziału zawiadamia członków o miejscu, terminie
  i porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.

§37

 1. Działalnością Oddziału, między zwyczajnymi Walnymi Zebraniami Oddziału, kieruje Zarząd Oddziału, składający się z 3 – 7 członków. Kadencja członków Zarządu Oddziału trwa do najbliższego zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału dokonuje wyboru 1 – 2 wiceprzewodniczących i sekretarza Zarządu Oddziału.

§38

 1. Składy Zarządów Oddziałów i zmiany w ich składach wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
 2. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Zarządu Oddziału, wygaśnięcia jego mandatu z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 5 lub śmierci, Zarząd Oddziału wybiera spośród członków Zarządu Oddziału Przewodniczącego Zarządu Oddziału.
 3. Wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 2 Przewodniczący Zarządu Oddziału pełni swoją funkcję do końca kadencji tj. do wyboru nowego Zarządu Oddziału na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału.
 4. Ustępujący Przewodniczący pozostaje nadal członkiem Zarządu Oddziału.

§39

Do zakresu działania Zarządów Oddziałów należy w szczególności:

 • realizacja celów i programu Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia, władz Oddziału Okręgowego oraz Walnego Zebrania Oddziału,
 • realizacja kierunków i zadań określonych przez Walne Zebranie Oddziału,
 • organizowanie działalności Stowarzyszenia na swoim terenie,
 • podejmowanie uchwały o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału, zawierającej porządek obrad.

§40

 1. Posiedzenia Zarządów Oddziałów odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządów Oddziałów określają regulaminy uchwalone przez te zarządy.

§41

 1. Oddział może być rozwiązany w następujących wypadkach:
 • spadku liczby członków poniżej 15,
 • wniosku Walnego Zebrania Oddziału w formie uchwały powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
 • wniosku Zarządu Oddziału Okręgowego, któremu podlega dany Oddział,
 • nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu i nierealizowania uchwał władz Stowarzyszenia i władz Oddziału Okręgowego.
 1. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału podejmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Majątek i Działalność Gospodarcza Stowarzyszenia

§42

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
 • ruchomości i nieruchomości, będące własnością Stowarzyszenia,
 • inne prawa majątkowe,
 • środki pieniężne.
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów
  z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, spadków, zapisów, darowizn oraz z ofiarności publicznej.

§43

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że środki uzyskane z tej działalności są przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć fundacje i spółki oraz przystępować do spółek już istniejących.

Rozdział VII
Przepisy Końcowe i Przejściowe

§44

 1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie, na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków (delegatów).
 2. Statut wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski, zgodnie z kan. 299 § 3 Kodeksu

§45

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 3/4 głosów ogólnej liczby członków (delegatów).
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Rozwiązując Stowarzyszenie Walne Zebranie decyduje, w porozumieniu
  z Konferencją Episkopatu Polski, o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia.
 4. Szczegółowy tryb postępowania w trakcie likwidacji Stowarzyszenia zostanie określony w uchwale, o której mowa w ust. 1.

§46

 1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, zmiany Statutu wchodzą w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
 2. Z dniem wejścia w życie zmian Statutu Rada Główna ulega rozwiązaniu.
 3. Z dniem wejścia w życie zmian Statutu Komisja Rewizyjna staje się Radą Nadzorczą a członkowie dotychczasowej Komisji Rewizyjnej stają się członkami Rady Nadzorczej, a ich kadencja trwa do wyboru nowej Rady Nadzorczej na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, o którym mowa w ust. 8 poniżej.
 4. W okresie od dnia wejścia w życie zmian Statutu do dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, o którym mowa w ust. 8, Rada Nadzorcza będzie się składać z 3 – 11 członków.
 5. Pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej zostaje dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 6. Z dniem wejścia w życie zmian Statutu Przewodniczący Stowarzyszenia, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia oraz członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, stają się członkami Zarządu. Z dniem wejścia w życie zmian Statutu Prezesem Zarządu zostaje dotychczasowy Przewodniczący Stowarzyszenia.
 7. W okresie od dnia wejścia w życie zmian Statutu do dnia wyboru nowego Zarządu na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Nadzorczej powołanej na Walnym Zebraniu, o którym mowa w ust. 8, Zarząd składał się będzie z 2 – 7 członków.
 8. W terminie nie później niż 14 dni od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy, Zarząd podejmie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (zwołanie), które odbędzie się nie później niż w terminie 30 dni od dnia zwołania, celem wyboru członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej. Porządkiem obrad poza wyborem Rady Nadzorczej będzie udzielenie absolutorium członkom ustępującej Rady Nadzorczej oraz rozwiązanej Radzie Głównej.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie, o którym mowa w ust. 8 odbędzie się z udziałem delegatów wybranych w następującej liczbie:
  • z Oddziału Okręgowego w Białymstoku 2 delegatów,
  • z Oddziału Okręgowego w Gdańsku 2 delegatów,
  • z Oddziału Okręgowego w Kielcach 2 delegatów,
  • z Oddziału Okręgowego w Koszalinie 2 delegatów,
  • z Oddziału Okręgowego w Krakowie 2 delegatów,
  • z Oddziału Okręgowego w Lublinie 2 delegatów,
  • z Oddziału Okręgowego w Łodzi 2 delegatów,
  • z Oddziału Okręgowego w Olsztynie 2 delegatów,
  • z Oddziału Okręgowego w Opolu 4 delegatów,
  • z Oddziału Okręgowego w Poznaniu 3 delegatów,
  • z Oddziału Okręgowego w Rzeszowie 2 delegatów,
  • z Oddziału Okręgowego w Szczecinie 1 delegat,
  • z Oddziału Okręgowego w Toruniu 3 delegatów,
  • z Oddziału Okręgowego w Warszawie 4 delegatów,
  • z Oddziału Okręgowego we Wrocławiu 4 delegatów.
 10. Wybory delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie, o którym mowa w ust. 8 zostaną przeprowadzone w terminie 21 dni od dnia jego zwołania. Delegaci wybierani są przez elektorów wybranych w Oddziałach w liczbie 2 z każdego Oddziału. Wybory elektorów odbędą się w terminie 14 dni od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. Członkowie Stowarzyszenia zawiadomieni zostaną o wyborach elektorów niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd uchwały, o której mowa w ust. 8, poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia http://civitaschristiana.pl/ oraz przez ogłoszenia w siedzibach Oddziałów Okręgowych oraz Oddziałów.
 11. Delegaci wybrani na Nadzwyczajne Walne Zebranie, o którym mowa w ust. 8 sprawują swój mandat począwszy od dnia, w którym nastąpi otwarcie posiedzenia tego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania do dnia poprzedzającego dzień, w którym nastąpi otwarcie posiedzenia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 12. Najbliższe Zwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w terminie do 30 czerwca w roku, w którym upłynie 4 lata od dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 8.
 13. Jeżeli liczba członków Zarządów Oddziałów przekracza liczbę określoną w niniejszym Statucie, członkowie Zarządów Oddziałów pełnią swoje funkcje do końca kadencji Zarządów Oddziałów trwającej w dniu wejścia w życie zmian Statutu.