Działalność formacyjna Oddziału w Bydgoszczy

Szóste tegoroczne spotkanie odbyło się 28 czerwca i tak jak wcześniejsze poprzedzone było sprawowaną w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa mszą świętą.  

Podobnie jak poprzednie spotkania, również czerwcowe miało podwójną tematykę: pierwszy „Dary Ducha Świętego – dar rady” oraz drugi „O demokracji w encyklice Jana Pawła II <Centesimus Annus>”. Wszystkie spotkania rozpoczynały się modlitwą o beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Polski oraz odczytaniem fragmentu „ABC społecznej krucjaty miłości” według Kardynała, jako intencji Stowarzyszenia. W czerwcu brzmiała ona: „Abyśmy działali  zawsze na korzyść  bliźniego. Czynili dobrze każdemu, jakbyśmy pragnęli, aby nam tak czyniono”.

Informacje o spotkaniach zamieszczane były w ogłoszeniach duszpasterskich parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, w tygodniku „Głos Serca”, na toruńskiej stronie naszego Stowarzyszenia czy na profilu FB. Część uczestników comiesięcznych spotkań brała, także udział w siedmiu katechezach ks. bpa Jana Tyrawy, które  poświęcone darom Ducha Świętego w bydgoskiej Katedrze głosił od grudnia 2017 do czerwca 2018.

Czas na małe podsumowanie przed wakacyjną przerwą: pierwsze trzy spotkania poświęcone Duchowi Świętemu były niejako wprowadzeniem w tematykę, gdyż omawiały biblijne symbole Ducha Świętego, Jego udział w życiu Jezusa Chrystusa oraz udział w życiu Kościoła. Kolejne trzy omawiały trzy dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu i rady. Pozostałe cztery dary będą omawiane od września. Tematyka dotycząca Ducha Świętego była wzbogacona pokazem medialnym, tematyka z zakresu katolickiej nauki społecznej tylko częściowo. Z pomocą przychodziła dokumentacja od lat gromadzona w Oddziale w postaci różnych publikacji, w tym kilkadziesiąt egzemplarzy periodyku „Społeczeństwo”. Ważne tu okazało się doświadczenie w prowadzeniu Klubu Społeczeństwo oraz uczestnictwo członków bydgoskiego Oddziału w Studium KNS, z którego zachowały się szczegółowe notatki oraz opracowania. Do 2002 r. wykłady głosił ks. dr Tadeusz Makowski, profesor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Czerwcowy tytuł „O demokracji w encyklice Jana Pawła II <Centesimus Annus>” miał podkreślić jej znaczenie w  dopełnieniu nauczania Kościoła nt. demokracji. Jan Paweł II oprócz pozytywów wskazał także na pewne negatywne cechy demokracji. Apelował w niej, by demokracja oparta była na prawie i na poprawnej koncepcji osoby ludzkiej, a działalność bardziej szczegółowa powinna być oparta o koncepcję dobra wspólnego. Jest też taki fragment w p. 23 Rozdziału III o tytule „ Rok 1989”, który poświęcony jest Polsce: „[…] Decydującym czynnikiem, który dał początek zmianom, było niewątpliwie pogwałcenie praw pracy. Nie można zapominać, że zasadniczy kryzys ustrojów, które chcą uchodzić za formę rządów…, rozpoczął się wielką akcją protestu, podjętą w Polsce w imię solidarności”. Należy dodać, że nazwy konkretnego kraju w encyklice nie użył dotąd żaden papież.

Jakżeż mocne w wymowie są słowa Jana Pawła II w p. 46 w Rozdziale V, zatytułowanym „Państwo i kultura”: „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”.

Omawiana tematyka w czerwcu wobec zbliżających się wyborów w Polsce, w tym w Bydgoszczy okazała się dla uczestników spotkania interesująca i wywołała dyskusję o powiązaniach otrzymanych darów Ducha Świętego, w tym zwłaszcza daru rady z postawą służby i troski o dobro wspólne, tak istotne w ustroju demokratycznym.

Hanna Marchlik (fot.)